به منظور  بررسی اولیه بیماران مراجعه کننده در نوبت اول (به خصوص بیماران ریوی)، درمان و روشهای تشخیصی و در صورت صلاحدید به فوق تخصص یا اورژانس ارجاع داده می گردد.

شایان ذکر است، غربالگری،  تشخیص و درمان اولیه بیماریهای داخلی( گوارش، غدد، خون، ریه و کلیه) و به خصوص غربالگری،  تشخیص و درمان اولیه دیابت و فشار خون در درمانگاه داخلی انجام می شود.