جستجو
Generic filters
جستجو
Generic filters

کارشناسان رسمی دادگستری

خانه » خدمات فنی مهندسی » کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری گروه ۷(صنعت و فن)

لیست کارشناسان رسمی دادگستری بندرعباس
الف: رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
ب: رشته امور انرژی هسته‌ای
پ: رشته برق، الکترونیک و مخابرات
ت: رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
ث: رشته تأسیسات ساختمان
ج: رشته کامپیوتر(رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)
چ: رشته صنایع گاز و گازرسانی
ح: رشته صنایع نفت
خ: رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکی
د: رشته مهندسی هوافضا
ذ: رشته نساجی و رنگرزی

کارشناسان رسمی دادگستری گروه ۶(راه وساختمان و نقشه برداری)

لیست کارشناسان رسمی دادگستری بندرعباس
الف: رشته ابنیه و آثار باستانی
ب: رشته امور ثبتی
پ: رشته برنامه‌ ریزی شهری
ت: رشته راه و ساختمان
ث: رشته معماری داخلی و تزئینات
ج: رشته مهندسی ترافیک
چ: رشته مهندسی محیط زیست
ح: رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی

تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران
خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه
محاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
میباشد.
ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر
اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پروندههای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس
مینماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‐
یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه
این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش مییابد.
تبصره۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی
حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد
با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که
ً قبلا قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علیالحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت،
کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت
بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه،
چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوقالعاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه
پرداخت میشود.
ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت
مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوقالعاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۰۰۰.۵۰۰.۱ ریال
برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۰۰۰.۰۰۰.۳ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه
و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام
ً
متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأسا
نماید، علاوه بر دستمزد و فوقالعاده مأموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حقالزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینههای سفر و پرداخت فوقالعاده
روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی میباشد.
تبصره۲ـ چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسیهای خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال
براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.
ماده ۷ ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین میشود و حداقل ۰۰۰.۰۰۰.۲ ریال
میباشد.
ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانهای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر
کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز
مربوط معتبر است.
ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین ن شده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و
تعیین نقائص و سایر موارد حقالزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده ـ کانون یا
مرکز تعیین میگردد و حداقل دستمزد ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و
پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ دستمزد ارزیابیها برای کلیه رشتههای کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین میگردد.
ریال ۳.۰۰۰.۰۰۰ ً
تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………………………… مقطوعا
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………… ۵.۰ درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……….. ۴.۰ درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………….. ۳.۰ درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………………………………………………. ۱۲۵.۰ درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………… ۰۶.۰ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………. ۰۳.۰ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………. ۰۲۵.۰ درصد
از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………… ۰۱۵.۰ درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………….. ۰۱۲.۰ درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد……………………………………………….. ۰۱.۰ درصد
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
 
 

آدرس

هرمزگان- بندرعباس- میدان شریعتی- ساختمان سپهر- طبقه۲- واحد ۶

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه
ساعت کاری ۸-۱۴

اطلاعات تماس

۰۷۶۳۲۲۲۶۴۵۸
۰۹۱۷۲۸۶۴۴۳۶
۰۹۳۵۵۴۲۰۳۶۷

شبکه اجتماعی

فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من