تست عفونت معده

زخم معده و روش های درمان آن

این تست چه زمانی درخواست می‌شود؟

این آزمایش زمانی که شک بالینی نسبت به موارد زیر وجود داشته باشد، انجام می گردد:

 

  • زخم معده
  • لنفوم سیستم لنفاوی مخاطی معده gastric MALT lymphoma))
  • مدفوع سیاه رنگ بعلت خونریزی مجاری گوارشی فوقانی
  • استفراغ خونی
  • کاهش وزن
  • استفراغ مداوم
  • کم خونی
  • اختلال بلع

آزمایش اوره

 (به انگلیسی: Urea breath test) یا UBT یک روش تشخیصی سریع برای تشخیص آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری است. این باکتری عامل بیماری‌های ورم معده، زخم معده است. این آزمایش بر مبنای قابلیت تبدیل اوره به آمونیکاک و دی‌اکسیدکربن توسط هلیکوباکتر پیلوری است. این آزمایش یک انتخاب غیر تهاجمی برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری قبل و بعد درمان است.

در این روش به بیمار اوره علامت گذاری شده با ایزوتوپ نشاندار یا کربن ۱۴ رادیواکتیو یا کربن ۱۳ غیررادیو اکتیو خورانده می‌شود. پس از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه در بازدم ایزوتوپ نشاندار دی‌اکسیدکربن خبر از تقسیم اوره می‌دهد. این نشان می‌دهد که اوره‌آز (آنزیمی که هلیکوباکتر پیلوری برای سوخت و ساز اوره از آن استفاده می‌کند) در معده وجود دارد و بنا براین هلیکوباکتر پیلوری وجود دارد. اگرهلیکوباکتر پیلوری در دستگاه گوارش وجود داشته باشد آنزیم موجود در باکتری اوره را تجزیه کرده و CO2 نشاندارشده تولید می‌کند که توسط بازدم خارج شده ومورد سنجش قرارمیگیرد. برای انجام تست فرد مایع محتوی اوره نشاندار شده را خورده و نتیجهٔ تست را ۱۰ یا ۲۰ دقیقه پس از خوردن اوره می‌خوانند. درروش ۱۰ دقیقه نتایج بالای ۸/۰ درصد میلی مول Co2 بر کیلوگرم و در روش ۲۰ دقیقه بالای ۵۰٪ درصد میلی مول Co2 بر کیلوگرم مثبت تلقی می‌شود ونتایج مساوی یا کمتر از این میزان‌ها منفی به حساب می‌آید.

تست عفونت معده