دکتر رویا فیاض

متخصص بیماری های داخلی 

دکتر رویا فیاض بندرعباس

متخصص بیماری های داخلی

لوگو نظام پزشکی

دانشنامه دکترای حرفه ای

دکتر رویا فیاض 

 

مطب دکتر رویا فیاض متخصص داخلی
مطب دکتر رویا فیاض متخصص داخلی

تقدیرنامه فرماندهی انتظامی

پزشک معتمد ناجا

تقدیرنامه فرهنگیان

پزشک معتمد آموزش و پرورش

مطب دکتر رویا فیاض متخصص داخلی

درباره دکتر رویا فیاض

نمایی از مطب بندرعباس