بلاگ, پزشکی, کلیه

بیماری شایع کلیه

درمان سنگ کلیه

شایع ترین بیماری های کلیه را بشناسید !

بیماریهای شایع کلیوی

بیماری های کلیه در دو گروه عمده قرار می گیرند:

 • بیماریهـای غیـر جراحـی: از جملـه ای ایـن بیماریهـا می تـوان بـه عفونتهـای ادراری،  بیماری هایـی کـه بـا سـنگهای مکـرر ادراری همـراه هسـتند، فشـارخون های مقاوم بـه درمان، دفـع پروتئیـن و اختلال عملکـرد کلیوی اشـاره کرد. جهت ارزیابـی و درمان ایـن بیماریها باید بـه نفرولوژیسـت ( فوق تخصـص کلیه ) مراجعـه نمود.
 • بیماریهای جراحی: مشکالت پروستات، وجود سنگ کلیه، سرطان کلیه جزو بیماری های جراحی کلیه قرار گرفته و بررسی و درمان آنها بایستی زیر نظر جراح کلیه  انجام شود.

تفاوت نفرولوژیست و اورولوژیست از لحاظ عملکرد کدام است؟

نفرولوژیسـت در درمـان بیماریهـای غیـر جراحـی کلیـه تبحـر دارد کـه از آنجملـه می تـوان به جلوگیـری از پیشـرفت بیمـاری کلیـه، درمـان فشـارخونهای مقاوم، دیالیـز بیمـاران و پیگیری
بیمـاران بعـد از انجـام پیونـد کلیـه اشـاره کـرد. در حالیکـه اورولوژیسـتها در بـرای درمـان بیماری هـای جراحـی کلیـه آمـوزش دیـده انـد هماننـد تخلیـه سـنگهای کلیـوی، تومورهـای کلیه، سـرطان پروسـتات و…

نارسایی کلیه

کاهـش قابـل توجـه توانایـی کلیـه در دفـع مـواد زائـد و حفـظ تعـادل آب و الکترولیـت بـدن را نارسـایی کلیـه میگوینـد. افزایـش اوره و کراتیتنیـن بـدن اغلـب گـواه ایـن مطلـب اسـت. نارسایی کلیوی را اغلب به دو دسته حاد و مزمن تقسیم می کنیم.

 • نارسایی حاد کلیوی

کاهـش و یـا از دسـت دادن ناگهانـی عملکـرد کلیـوی را نارسـایی حاد کلیـه می نامنـد. در اغلب ایـن بیمـاران حجـم ادرار کاهـش قابـل توجهـی پیدا میکنـد. از علل مهـم این اختلال می توان بـه اسـهال و اسـتفراغ شـدید، افـت شـدید فشـارخون، عفونـت شـدید و مصـرف نابجـای برخی داروهـا اشـاره کـرد.

در صـورت درمان درسـت و بـه موقع در اغلب مـوارد عملکرد کلیـه به حالت اول برگشـت پذیر اسـت.

درمان سنگ کلیه
 • بیماری های کلیه

  بیماری مزمن کلیوی

اختلال عملکـرد تدریجـی، پیشـرونده و غیرقابـل برگشـت کلیـوی در طـی ماههـا تا سـالها را بیمـاری مزمـن کلیـوی یا نارسـایی مزمـن کلیوی می گوینـد. در این شـرایط عملکـرد کلیوی به تدریـج و مـداوم کاهـش پیـدا می کنـد. بعـد از مـدت طولانـی عملکـرد کلیـوی به طـور کامل از بیـن مـیرود.

بـه این مرحلـه ، مرحله نهایـی بیمـاری کلیـوی ( Disease Kidney Stage End ) گفتـه می شـود کـه در صـورت عدم درمان کشـنده اسـت.
بیماری مزمن کلیوی یک اختلال خاموش است و اغلب دیر تشخیص داده می شود. در مراحل اولیه بیماری عالئم و نشانهها اندک و غیر اختصاصی هستند. از جمله این نشانه ها می توان به ضعف عمومی بدن، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ، تورم جنرالیزه، فشارخون بالا اشاره کرد.

دو علت مهم و شایع بیماری مزمن کلیوی دیابت و فشارخون بالا هستند. دفـع پروتئیـن از طریـق ادرار، سـطح بـالای کراتینین خـون، کلیه های کوچک در سـونوگرافی از نشـانه های بیمـاری مزمن کلیوی هسـتند.

سنگ کلیه
 • عفونت دستگاه ادراری

  سـوزش و تکـرر ادرار، درد قسـمت تحتانـی شـکم و تهـوع از تظاهـرات شـایع عفونـت ادراری هسـتند. وجـود گلوبولهـای سـفید در ادرار نیـز بـه نفـع عفونـت اسـت.
  اغلـب مبتلایـان بـه عفونـت ادراری به درمان بـا آنتی بیوتیک پاسـخ داده و بهبود پیـدا می کنند. عفونـت ادراری در بچه هـا نیازمنـد توجـه ویـژه اسـت چراکـه تاخیـر در درمـان و یـا درمـان نامناسـب می توانـد منجـر بـه آسـیب برگشـت ناپذیـر بـه کلیه هـای درحال رشـد شـود.

  در افراد با عفونتهای راجعه کلیوی بایستی وجود عواملی مثل انسداد ادراری، سنگ و اختلالات ساختمانی مجرای ادراری بررسی شوند. شایعترین علت عفونتهای راجعه در کودکان برگشت ادرار از مثانه به حالب به دلیل اختلال ساختمانی دستگاه ادراری ( reflux vesicouretral )است.
  این اختلال یک بیماری مادرزادی است که در آن ادرار از مثانه به یکی یا هردو حالب و از آنجا به کلیه برعکس جریان طبیعی ادرار پس میزند. تاخیر در درمان عفونت ادراری در بچه ها می تواند منجر به آسیب برگشت ناپذیر کلیوی در کلیه های در حال رشد شود.

  سندرم نفروتیک

  سندرم نفروتیک شامل مجموعه ای از یافته ها به صورت ادم تورم پاها ، دفع پروتئین به میزان زیاد  ( بیش از ۵/۳ گرم در روز ) کاهش سطح آلبومین سرم و افزایش کلسترول خون می باشد. فشار خون در این بیماران و نیز عملکرد کلیوی براساس عدد کراتینین از طبیعی تا بالا می تواند متغیر باشد.
  بیمـاری پاسـخهای متفاوتـی بـه درمـان می دهـد بنابرایـن الزم اسـت تـا در مراحـل اولیـه و به طـور زودرس بیمـاری زمینـه ای ایجـاد کننـده سـندرم نفروتیک تشـخیص داده شـود. برخی از بیمـاران بـه دنبـال قطـع درمان بـدون عالمت باقـی می ماننـد و در اغلب مـوارد بیمـاری با قطع درمـان عـود می کند.

  در بچه هـا پیـش آگهـی طولانـی مدت در مـوارد درمان شـده سـندرم نفروتیک عالی اسـت. آنها اغلـب بـا قطـع درمان بـه طور طبیعـی و بـا کلیههای سـالم زندگـی خواهند کرد.

  سنگ های کلیوی

  سـنگ کلیـه از بیماری هـای شـایع و مهم کلیوی هسـتند. کلیه هـا، حالبها و مثانـه از محلهای شـایعی در کلیـه هسـتند کـه امـکان ابتلا بـه سـنگ را دارنـد. از علائم شـایع سـنگ کلیه درد شـدید و غیرقابـل تحمـل، تهـوع واسـتفراغ و وجـود خـون در ادرار اسـت. اگرچـه برخـی افراد با سـنگ کلیه ممکن اسـت هرگـز علامت دار نشـوند.

  برای تشـخیص سـنگ سیسـتم ادراری عکس برداری ساده و یا سونوگرافی شـایعترین روشهای مورد اسـتفاده است. اغلب سنگهای با سایز کوچک به طور طبیعی و به دنبال افزایش مصرف مایعات دفع می شوند. در صورتی که سنگ موجود منجر به دردهای شدید راجعه، عفونتهای مکرر، انسداد جریان ادراری و
  آسیب کلیوی شود خارج کردن آن ضروری است. روش ارجح برای خروج سنگ بستگی به سایز سنگ، محل و نوع آن دارد.

  شایعترین روشهای مورد استفاده شکستن سنگ، برداشت سنگ با اندوسکوپی(ureteroscopy, cystoscopy, PCNL )و یا عمل باز است. از آنجایی کـه احتمـال عـود سـنگ بـه دنبـال برداشـتن آن %۸۰-۵۰ اسـت، افزایـش مصـرف مایعـات، محدودیتهـای غذایـی مثـل کاهـش مصـرف نمـک و پروتئینهـای حیوانـی، مصـرف داروهایـی کـه عامـل اصلـی سـنگ سـازی را بهبـود می بخشـند و چـک کردن هـای متنـاوب در تمامـی مبتلایـان ضـروری بـوده و توصیـه می شـود. سنگ کلیه می تواند برای سالها بدون علامت باشد.

  بزرگی خوش خیم پروستات

  غده پروستات تنها در مردان وجود دارد. محل آن درست در زیر مثانه بوده و قسمت اول مجرای ادرار از آن رد می شود. از سن ۵۰ سالگی این غده شروع به رشد می کند. در برخی موارد خصوصا در افراد مسن بزرگی پروستات منجر با فشار بر حالب منجر به اختالل در ادرار کردن می شود.
  علائـم اصلـی بزرگـی پروسـتات تکـرر ادرار خصوصـا شـبها و قطـره قطـره ادرار کـردن اسـت. معاینـه و سـونوگرافی دو راه اصلـی تشـخیص بزرگـی پروسـتات هسـتند.
  تعداد زیادی از افراد با بزرگی خفیف تا متوسط را می توان برای مدت طولانی با درمان دارویی درمان کرد. اما بسیاری از بیماران با پروستات بسیار بزرگ و عالئم شدید نیازمند جراحی پروستات هستند.