کارشناسان رسمی همکار با مجموعه لودیریا

  •  

مهندس محمد آذرفر

کارشناس رسمی دادگستری       برق ماشین ، تاسیسات کارخانجات      ۱۳۹۰

              Azarfar Mohammad ENG

Official Expert of : Electric , Machinery & Industrial Installations

 
 

• تعیین حق الامتیازات ، اجاره بها ، اجرت المثل در امور تخصصی مربوط

      • ارزیابی ارزش روز و سنوات گذشته اموال و ساختمانها  در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به امور مربوط به مناقصات در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

راههای ارتباطی :

بندرعباس- میدان شریعتی-طبقه ۲- واحد ۶

      ۰۷۶۳۲۲۲۶۴۵۸

   ۰۹۱۷۳۶۱۳۳۲۶

کارشناسان رسمی همکار با مجموعه لودیریا

  •  

مهندس حمید رضا رحیمیان

کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری

Rahimian Hamidreza ENG

Official Expert of :Architecture

 

• تعیین حق الامتیازات ، اجاره بها ، اجرت المثل در امور تخصصی مربوط

      • ارزیابی ارزش روز و سنوات گذشته اموال و ساختمانها  در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به امور مربوط به مناقصات در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

راههای ارتباطی :

بندرعباس- میدان شریعتی-طبقه ۲- واحد ۶

      ۰۷۶۳۲۲۲۶۴۵۸

   ۰۹۱۷۱۶۳۵۱۶۶