نمایش 1–12 از 15 نتیجه

کلید اتوماتیک100Aسه پل فیکس متاسل LS-ABN

تومان1.405.320
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک100Aسه پل فیکس متاسلLS-ABN

تومان1.171.100
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک100Aسه پل قابل تنظیمLS-ABH

تومان1.869.720
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک150Aسه پل فیکس متاسل LS-ABN

تومان2.541.240
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک200Aسه پل قابل تنظیمLS-ABH

تومان2.963.280
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک250A سه پل قابل تنظیمLS ABH

تومان2.963.280
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک40Aسه پل قابل تنظیمLS-ABH

تومان1.869.720
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک50A سه پل قابل تنظیم LS ABH

تومان1.869.720
قابلیت های مهم کلید های اتوماتیک: تنظیم کردن جریان در این نوع کلید ها به راحتی امکان پذیر است. کلید
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک50Aسه پل فیکس متاسلLS-ABN

تومان1.171.100
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک60Aسه پل فیکس متاسلLS-ABN

تومان1.171.100
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک75Aسه پل فیکس متاسل LS-ABN

تومان1.171.100
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر

کلید اتوماتیک80Aسه پل قابل تنظیم LS-ABH

تومان1.869.720
کلید اتوماتیک: به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه
اطلاعات بیشتر