کلید اتوماتیک۸۰A سه پل فیکس متاسل ۲۲۰/۴۰۰ ولت LS

988,500 تومان

کلید اتوماتیک ۸۰Aسه پل فیکس متاسل ۲۲۰/۴۰۰ ولت LS

988,500 تومان

کلید اتوماتیک ۶۰Aسه پل فیکس متاسل ۲۲۰/۴۰۰ ولت LS

988,500 تومان

کلید اتوماتیک۵۰A سه پل فیکس متاسل ۲۲۰/۴۰۰ ولت LS

988,500 تومان

کلید اتوماتیک ۴۰Aسه پل فیکس متاسل ۲۲۰/۴۰۰ ولت LS

988,500 تومان

کلید اتوماتیک A32سه پل فیکس متاسل۲۲۰/۴۰۰ ولت LS

988,500 تومان

کلید اتوماتیک ۱۲۵Aسه پل فیکس متاسل LS

1,788,280 تومان

کلید اتوماتیک ۱۵۰Aسه پل فیکس متاسل LS

1,788,280 تومان

کلید اتوماتیک ۲۰۰Aسه پل فیکس متاسل ۲۰۰ آمپر LS

1,788,280 تومان

کلید اتوماتیک سه پل فیکس متاسل ۲۵۰ آمپر LS

1,788,280 تومان

کلید اتوماتیک سه پل فیکس متاسل ۱۰۰ آمپر ۲۲۰/۴۰۰ ولت LS

988,500 تومان

فیوز مینیاتوری ۲۰A تیپ Bبرند AEG آلمان ساخت شرکت توس فیوز مشهد

فیوز مینیاتوری ۲۰Aتیپ Cبرند AEG آلمان ساخت شرکت توس فیوز مشهد

فیوز مینیاتوری ۱۶A تیپ B برندAEGآلمان شرکت توس فیوز مشهد

فیوز مینیاتوری ۱۶A تیپ C برندAEGآلمان شرکت توس فیوز مشهد