تعمیر و تولید انواع تابلوهای برق
تولید تابلوهای برق صنعتی،خانگی،هوشمند
تعمیر،بازسازی و بروز آوری تابلوهای برق قدیمی
طراحی و مشاوره احداث و توسعه تاسیسات برق
طراحی و اجرای شبکه های ارتباطی و هوشمند