خانه » Blog » شرکت LS

نمایش 1–15 از 21 نتیجه

فیوز مینیاتوری سه پل تیپ Cمدل MCB40A
نزدیک

فیوز مینیاتوری LS سه پل تیپ Cمدل MCB40A

187,550 تومان
فیوز مینیاتوری LS سه پل تیپ Cمدل MCB40A فیوز مینیاتوری LS سه پل تیپ Cمدل MCB40A مشخصات محصول به شرح
فیوز مینیاتوری سه پل تیپ C مدل MCB32A
نزدیک

فیوز مینیاتوریLSسه پل تیپ C مدل MCB32A

187,550 تومان
فیوز مینیاتوریLSسه پل تیپ C مدل MCB32A فیوز مینیاتوریLSسه پل تیپ C مدل MCB32A مشخصات محصول به شرح زیر می
فیوز مینیاتوری سه پل تیپ C مدل MCB25A
نزدیک

فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB25A

187,550 تومان
فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB25A فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB25A مشخصات محصول به شرح
فیوز مینیاتوری سه پل تیپ C مدل MCB 20A
نزدیک

فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB 20A

187,550 تومان
فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB 20A فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB 20A مشخصات محصول
فیوز مینیاتوری سه پل تیپ C مدل MCB10A
نزدیک

فیوز مینیاتوریLSسه پل تیپ C مدل MCB10A

187,550 تومان
فیوز مینیاتوریLSسه پل تیپ C مدل MCB10A فیوز مینیاتوریLSسه پل تیپ C مدل MCB10A مشخصات محصول به شرح زیر می
فیوز مینیاتوری سه پل تیپ Cمدل MCB6A
نزدیک

فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB6A

187,550 تومان
  فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB6A فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB6A مش خصات محصول
فیوز مینیاتوری تک پل تیپ Cمدل MCB40A
نزدیک

فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ Cمدل MCB40A

63,690 تومان
فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ Cمدل MCB40A فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ Cمدل MCB40A مشخصات محصول به شرح زیر می
فیوز مینیاتوری تک پل تیپ CمدلMCB40A
نزدیک

فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ CمدلMCB40A

63,690 تومان
فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ CمدلMCB40A فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ CمدلMCB40A مشخصات محصول به شرح زیر می باشد: نوع
فیوز مینیاتوری تک پل LSتیپ B مدل MCB 32A
نزدیک

فیوز مینیاتوری تک پل LSتیپ B مدل MCB 32A

62,150 تومان
فیوز مینیاتوری تک پل LSتیپ B مدل MCB 32A فیوز مینیاتوری تک پل LSتیپ B مدل MCB 32A مشخصات محصول
فیوز مینیاتوری تک پل LSتیپ B مدل MCB 32A
نزدیک

فیوز مینیاتوری تک پل تیپ c مدلMCB32Aبرند LS

62,150 تومان
فیوز مینیاتوری تک پل تیپ c مدلMCB32Aبرند LS فیوز مینیاتوری تک پل تیپ c مدلMCB32Aبرند LS مشخصات محصول به شرح
فیوز مینیاتوری تک پل تیپCمدلMCB10A
نزدیک

فیوز مینیاتوری تک پل تیپCمدلMCB10A

62,150 تومان
فیوز مینیاتوری تک پل تیپCمدلMCB10A فیوز مینیاتوری تک پل تیپCمدلMCB10A مشخصات محصول به شرح زیر می باشد: نوع قطعه فیوز
کلیداتوماتیک متاسلLS(غیر قابل تنظیم ) سه پل مدل MCCB100A
نزدیک

کلیداتوماتیک متاسلLS(غیر قابل تنظیم ) سه پل مدل MCCB100A

کلیداتوماتیک متاسلLS(غیر قابل تنظیم ) سه پل مدل MCCB100A کلیداتوماتیک متاسلLS(غیر قابل تنظیم ) کلید مینیاتوری سه پل ۶۳آمپرباقدرت۱۰KA برندزاویرسه
کلیداتوماتیک متاسلLS(غیر قابل تنظیم ) سه پل مدل MCCB100A
نزدیک

کلید اتوماتیک متاسل(غیر قابل تنظیم)سه پل مدل MCCB60A

کلید اتوماتیک متاسل(غیر قابل تنظیم)سه پل مدل MCCB60A برند:LS ویژگی: غیر قابل تنظیم جریان:۶۰A ولتاژ: ۴۱۵/۳۸۰VAC تعداد پل: ۳ کد
کلید اتوماتیک متاسل (غیر قابل تنظیم)سه پل مدل MCCB75A
نزدیک

کلید اتوماتیک متاسل (غیر قابل تنظیم)سه پل مدل MCCB50A

کلید اتوماتیک متاسل (غیر قابل تنظیم)سه پل مدل MCCB50A کلید اتوماتیک متاسل (غیر قابل تنظیم)سه پل مدل MCCB50A برند:LS ویژگی:
کلید اتوماتیک متاسل (غیر قابل تنظیم)سه پل مدل MCCB75A
نزدیک

کلید اتوماتیک متاسل (غیرقابل تنظیم) سه پل مدل MCCB40A

کلید اتوماتیک متاسل (غیرقابل تنظیم) سه پل مدل MCCB40A کلید اتوماتیک متاسل (غیرقابل تنظیم) سه پل مدل MCCB40A برند:LS ویژگی: