شرکت مهندسی شهر و ساحل صبا

شرکت مهندسی شهر وساحل صبا دارای پروانه نظام مهندسی پایه ۱ ارشد در چهار رشته معماری ، سازه ، برق و مکانیک در دو حوزه طراحی و نظارت به شرح زیر میباشد :
معماری طراحی پایه ۱ ارشد ، نظارت پایه ۱ ارشد

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر راجع به شرکت اطلاعات بیشتر راجع به شرکت اطلاعات بیشتر راجع به شرکت اطلاعات بیشتر راجع به شرکت اطلاعات بیشتر راجع به شرکت اطلاعات بیشتر راجع به شرکت اطلاعات بیشتر راجع به شرکت اطلاعات بیشتر راجع به شرکت 

کارکنان

مهندس محمد آذرفر

مدیر عامل

توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشتر

نام

سمت

توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشتر

نام

سمت

توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشترتوضیحات بیشتر توضیحات بیشتر

طراحی و مهندسی معماری

توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز 

طراحی و مهندسی سازه

توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز 

طراحی و مهندسی برق

توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز 

طراحی و مهندسی مکانیک

توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز توضیحات مورد نیاز